Radooni mõõtmine

RADOONI MÕÕTMINE MAAPINNAS


 

Enne hoone ehitust tuleb määrata radooni kontsentratsioon maapinnas. Nii on võimalik teada, milliseid
radoonitõkke süsteeme tuleb kasutada. Radoonikile paigaldus üksi ei pruugi kõrgete tulemuste korral olla piisav.

Samuti võib radooni mõõtmisel välja tulla, et tõkkeid ei olegi vaja kasutada.

Pakume teile tõenäoliselt ainsana Eestis kõikidele kvaliteedinõuetele vastavat mõõtmise teenust.
Mõõtmine toimub kahe aparaadiga (Gammaspktromeetriga ja Emanomeetriga) ning 
mõõtmised vastavd (KKM Radooni mõõtmise juhendile RAM2016)

Radooni mõõtmine maapinnas alates 60€ +km krunt. Kuna hind oleneb ala suurusest ning hoonete arvust, eraldiseisvate kruntide arvust arenduse korral

ja ehitusalusest pindalast, siis küsi eraldi hinda!  

Telli siit 

Infoks kui meie teenus ei ostunud valituks: Uuri enne tellimist ettevõtte tausta!!!

Pöörame tähelepanu, et raportis peab sisalduma fotod, kus on selgelt ära tuntav mõõtmistegevus,

asukoht, ning kasutatud aparatuur (KKM Radooni mõõtmise juhend RAM2016) Meil on antud nõue täidetud!

Samuti peab dokument sisaldama mõõteseadme kalibreerimistunnistust, kus on näidatud seadme seeria number ning 

kalbireerimise teinud asutuse nimi. Mõõtmistulemuste raport peab olema ka digitaalselt allkirjastatud.

Kui need nõuded on täitmata tuleks kaaluda kordusmõõtmise tellimist usaldusväärsest ettevõttest!

Näide: Radoonimõõtseadet Markus 10 seerianumbriga 1014 pole kunagi toodetud. Vaatamata sellele on paljud alad Eestis väidetavalt sellise

seerianumbriga aparaadiga mõõdetud. (Väär-raporti võltsitud kalibreerimistunnistusele on märgitud selline number). 

Selline mõõteraport tekitab tulevikus suuri probleeme ning kulutusi. (Kaudselt võib selline pettus põhjustada inimese surma)

Võimaluse korral olge ise mõõtmise juures!!! Mitte kohal käimine (ettevõttel puudub aparatuur ning esitatakse vaid võltsitud raport ning arve) või kliendi lollitamine kühvlitäie pinnase tõstmisega kilekotti/mõõtmine vitsaga vms nõidusega on kahjuks täna veel igapäevane!

 

  Võltsitud dokumente ei pea aktsepteerima

 

 

RADOONI MÕÕTMINE RUUMIST

Meilt on võimalik tellida radooni mõõtmist hoonetes sees

Corentium (7 päeva - 2 kuud)

 • 7 päeva keskmist radooni taset kuvatakse ekraanil mida saate ise jälgida.
 • Rendi hind: 7 päeva - 32€.- +km
 • Rendi hind: 1 kuu 78.- +km
 • Rendi hind: 2 kuud 120.- +km
 • Hind välja ostes 216€.- +km Telli siit
  

Alfatundliku filmiga radooni mõõtmine (1 kuu)

 • Alfatundlik film on teie juures 1 kuu, peale mida läheb film laborisse ilmutamisele.
 • Saate teada kuu keskmise radooni taseme oma hoones.
 • 1 kuu 1 detektoriga radooni mõõtmise hind on 52€.- +20% | Telli siit 

Radooni kiir mõõtmine ja sissepääsu kohtade otsimine

Rad7 spetsiaalse pumbaga varustatud aparaadiga radooni mõõtmine

 • Radooni mõõtmine ja radooni lekkekohtade otsimine ja radooni hetke taseme kiirmääramine
 • Hind alates 76,7€.- +20%  olenevalt hoone suurusest ja töö keerukusest. Telli siit
 • Linnast väljas lisandub km tasu 0,4 €/km +20%

 

 

Teeme radooni mõõdistusi nii maapinnast kui ka siseõhust.

Radoon on värvitu ja lõhnatu looduslik radioaktiivne, õhust raskem gaas. Mõõtühikuks on Bq/m³ (bekrell kuupmeetri kohta).

Just radooni peetakse suurimaks hingamisteede haiguste ja kopsuvähi tekitajaks maailmas sealhulgas ka Eestis, kus aastas haigestub umbes 100-150 elanikku kopsuvähki tulenevalt radoonist nende elukeskkonnas. Erilise riski alla on suitsetajad, tingituna suitsetamise ja radooni sünergilisest efektist. Radoon põhjustab rohkem kopsuvähki aastas kui saab surma inimesi liikluses.

Uusehitiste projekteerimine ja ehitamine radooniohtlikesse piirkondadesse toimub vastavuses Eesti Standardile EVS 840:2017 “Radooniohutu hoone projekteerimine”.

Vastavalt Direktiivist 2013/59/Euratom tulenevatele nõuetele peab aasta keskmine radooni sisaldus elu-, puhke- ja tööruumides olema väiksem kui 300 Bq/m³

Radoonisisaldust pinnaseõhus liigitatakse pinnaste radooniohtlikkuse astme määramisel järgmiselt:  

madal tase – radoonisisaldus pinnaseõhus alla 10 000 Bq/m³ (10 kBq/m³)

keskmine tase – radoonisisaldus pinnaseõhus 10 000 – 50 000 Bq/m³

kõrge tase – radoonisisaldus pinnaseõhus üle 50 000 Bq/m³ (üle 50 kBq/m³)

Radoon imbub ruumidesse maja alusest pinnasest ja põhjaveest ning tulenevalt sellest esineb radooni peamiselt keldrites ja esimestel korrustel. Kivimilõhedes edasi kandudes võib radoon maapinnani jõuda enam kui 100 msügavuselt. Me ei saa radooni vältida, kui elame kõrgendatud radooniohtlikkusega alal, küll aga saame ennast selle eest kaitsta. 

  

Radoonisisaldus siseõhus kõigub väga suurtes piirides. Mida tihedam on hoone vundament, seda vähem pääseb radooni hoonesse. Palju oleneb vundamendi ja keldri ehitusest. Lisaks mõjubatab radooni taset siseõhus ilmastik, õhurõhud, tuulesuunad, maapinna niiskus %, maapinna külmumine, akende ning uste avamine jne jne. Mida pikemaajaliselt radoonitaset sise õhus monitoorida seda täpsema tulemuse saab. Sisetingimustes mõõtmine võiks ideaalis kesta 2 kuud (kütteperioodil)